Kanna:

  • Nato nel 1972, Nawashi. Deshi di Akechi Denki.

 

  • Born in 1972, Nawashi. Akechi Denki deshi.
« Back to Glossary Index
Categories: